De Restauratie

AANLEIDING

De Nieuwstadskerk is een imposant kerkgebouw met indrukwekkende toren, die een beetje verscholen ligt in de Nieuwstad. De rijzige toren laat zich niet verhullen en is met zijn open gewerkte lantaarn in de top bijzonder in het stadsbeeld. Van dichtbij is het een imposant kerkgebouw. Van binnen moet je zeker de kerk gezien hebben, de historische waarde en sporen in de loop der eeuwen zijn hier goed waar te nemen. Door de kerk goed te onderhouden blijft het monument in een goede staat en stellen wij een volgende dure en tijdrovende restauratie tot ver in de toekomst uit.

Voor zowel kerk als toren is restauratie nodig, het gaat met name om de buitenschil met draagconstructie omdat zoals begrijpelijk de tijd en weersomstandigheden hun sporen na laten. Om de restauratie te kunnen uitvoeren begint het al met het plaatsen van een steiger. Er zijn restauratie werkzaamheden nodig aan metsel- en voegwerk. De leien dakbedekking moet gedeeltelijk vervangen worden en vooral het aansluitende loodwerk en goten moeten gedeeltelijk vervangen worden. Voor een aantal glas-in-lood panelen zijn herstelwerkzaamheden nodig. Het laat zich raden dat het uitvoeren van schilderwerk geen sinecure is. In de toren is restauratie nodig van de indrukwekkende draagconstructie. Maar ook de galmborden zijn niet in goede staat. ( Galmborden zijn aangebracht in de galmgaten om regeninslag tegen te gaan maar om juist het geluid te dragen bij het luiden van de klokken.)
Op initiatief van de gemeente is onderzocht of het ook mogelijk is om de toren voor publiek toegankelijk te maken. De toren van de Nieuwstadskerk is een van de vele monumentale gebouwen, waarvan betreding door het treffen van bijzondere voorzieningen voor het groter publiek mogelijk wordt.

In eerder stadium werd op het initiatief van ‘Torens in beweging’, dat erfgoed in Zutphen meer toegankelijk wil maken voor bezoekers de Wijnhuistoren open gesteld.
De opvallende rijzige toren van de kerk, is niet extern bereikbaar. Slecht vanuit de zuid zijbeuk leidt een stenen spiltrap, die in de zuidoostelijke hoek van het metselwerk van de toren is aangebracht, naar de zolder van de middenbeuk van de kerk.
Vanuit deze boven de gewelven gelegen ruimte kan via een bescheiden deur de 1e torenzolder worden bereikt. Vanaf dit niveau is verdere betreding mogelijk door middel van houten ladders, die tot ver in de spits reiken. Het veiligheidsniveau van de huidige ladders en trappen is minimaal en ongeschikt om zonder voorzieningen regelmatig met meerdere personen te worden betreden.
Toch biedt de toren een spannende ontdekkingsreis door de geschiedenis van de bouwkunst en techniek, die kenmerkend zijn voor de middeleeuwen. Om deze ontdekkingstocht te kunnen maken en de omgeving vanaf deze locatie goed te kunnen waarnemen is er een studie gemaakt van de mogelijkheden deze beleving veilig te kunnen meemaken.
Daarbij is niet alleen omgezien naar de te treffen voorzieningen ten behoeve van de ‘actieve’ en ‘passieve’ veiligheid in de toren, maar worden ook aspecten van beheer en logistiek betrokken.

DOELSTELLING

Wat willen we bereiken met de restauratie? Welke problemen willen we oplossen en wat willen we. En hoe gaan we deze doelen bereiken. Specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden. Wat gaat het precies opleveren. Wanneer kunnen we het project geslaagd noemen? Wat zou minimaal opgeleverd moet worden.

Doelstelling: Stimuleren betrokkenheid en erfgoedbeleving. Bereiken van een breed publiek

Afgeleide doelstelling jeugd intrigeren voor open arms project Afgeleide doelstelling presentatie erfgoedhistorie voor goede doelen organisaties Afgeleide doelstelling publiek intrigeren voor Crowdfunding
We willen met de restauratie een breed publiek bereiken. Uit onze comfortzone stappen. Erfgoed is meer dan een monument. Erfgoed is een verhaal. Doelstelling is om met het doorgeven van het verhaal de erfgoedbeleving te stimuleren. Doorgeven van waarde.
“Erfgoed zit in de mensen niet in de stenen.”
Door het publiek te laten zien wat het erfgoed is kunnen we het verhaal vertellen. Het monument betekenis geven. Laat scholieren het zelf ontdekken.

Iedere bijdrage is welkom op de rekening van de geloofsgemeenschap NL 93 ABNA 04863424 33, t.n.v. Parochie HH. Twaalf Apostelen onder vermelding van “restauratie”.
Op dit moment denken we dat voor de restauratie van kerk en toren nog een bedrag van € 76.118,- nodig is.
We zijn hoopvol dat het gaat lukken. De planning is om tijdens Open Monumentendag in september van dit jaar het startsein te geven voor de uitvoering.